Spring naar hoofd-inhoud

Beste ouders en verzorgers,

Welkom op de site van onze school. Wij willen ook graag de activiteitencommissie bij u onder de aandacht brengen. Onderstaand hebben wij weergegeven waar wij voor staan. Dit is een summiere opsomming, voor meer specifieke zaken verwijzen wij naar het reglement.
Op verzoek is het reglement in te zien bij de secretaris van de commissie. Indien u echter nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u gerust contact opnemen met één van onze commissieleden.

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal actieve ouders die samen met de teamleden activiteiten voor de leerlingen organiseren.

De financiële kant  valt onder de Stichting Vrienden van de Vlaswiek. Dit is een stichting met eigen statuten, die ook is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het enige doel van de stichting is om de financiën die nodig zijn voor het organiseren van de activiteiten, te beheren. Het bestuur van de stichting bestaat uit de directeur van de school, de voorzitter van de medezeggenschapsraad en de penningmeester van de activiteitencommissie.

Doel:

Onze activiteitencommissie heeft tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school m.b.t. onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen.
We proberen ons doel te bereiken door samen met het team (de leerkrachten) activiteiten op school te organiseren, waarbij we vooral proberen om de huidige activiteiten in stand te houden.
Ongeveer 3 keer per jaar organiseren we een commissievergadering, waarbij de directeur van onze school en één van de teamleden ook worden uitgenodigd.

Samenstelling activiteitencommissie:

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders / verzorgers die zich willen inzetten bij het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse activiteiten op school, zoals de sinterklaasviering en de schoolreis. De commissie bestaat uit maximaal 13 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eventuele vacatures worden opengesteld voor alle ouders; mochten zich meerdere kandidaten melden, dan voorziet het reglement in de te volgen procedure.

De huidige samenstelling is:

Jessica van Gaever (voorzitter)

Nathalie van Beek (secretaris)

Evelien Celie (penningmeester)

Karin Poppe

Claudine Schelleman

Orla Oosterwijk

Barbara van Overmeire

Kim Messemaker

Mariëlla de Rijck-de Beule

Jorien van der Veeken-Steijaert

Simone van Vugt

Vrijwillige ouderbijdrage:

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vlaswiek vastgelegd tijdens een openbare vergadering van de medezeggenschapsraad. Voor schooljaar 2018/2019 is de ouderbijdrage € 12,50 per kind, over te maken op rekeningnummer NL78 RABO 0330 6731 06 t.n.v. Stichting Vrienden van de Vlaswiek.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van de activiteiten op school, waarbij de activiteitencommissie is betrokken (zie activiteiten), te kunnen betalen.
De kosten van de schoolreis worden echter niet uit de ouderbijdrage betaald, hiervoor wordt een aparte vrijwillige bijdrage gevraagd.
Door de activiteitencommissie worden gedurende het jaar verschillende acties op touw gezet om extra middelen binnen te halen en daardoor de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.
 

Activiteiten:

De activiteiten op onze school waarbij wij als activiteitencommissie zijn betrokken, zijn: herfstviering, Sinterklaas, kerstviering, carnaval, paasviering, schoolreis, schoolkamp en afscheid groep 8.
Het team ( de leerkrachten) stelt vast welke vieringen er in het schooljaar zullen plaatsvinden.
Voor het organiseren van deze vieringen wordt een commissie samengesteld, meestal bestaande uit de helft teamleden en de andere helft ouderraadsleden.
Op de dag van de viering wordt vaak om assistentie van de activiteitencommissie gevraagd.

Overige taken o.a.:

Verkeersbrigadiers
Een aantal ouders helpt bij het uitgaan van de school als verkeersbrigadier aan de voorzijde van de school. Zo kunnen alle kinderen veilig oversteken.
Bezoek aan zieke kinderen
Zodra een kind langere tijd ziek is wordt dit door een van de teamleden gemeld en bezoekt een commissielid het zieke kind met een kleinigheidje om zo te laten zien dat wij als school aan hem of haar denken.
Luizencontrole
Na iedere schoolvakantie, of indien nodig, vindt er de z.g.n. luizencontrole plaats. De kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis, dit alles volgens het z.g.n. luizenprotocol. Dit luizenprotocol is ter inzage op school.