Spring naar hoofd-inhoud

Schorsing en verwijdering

Het bestuur kan tot verwijdering van een leerling overgaan, wanneer er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling, zoals bijvoorbeeld herhaaldelijke driftbuien of mishandeling en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling. Verwijdering kan ook plaatsvinden als gevolg van wangedrag van de ouders van een leerling. Schorsing en verwijdering vallen volgens de wet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Bij uitvoering van deze bevoegdheden houdt het bestuur nauw overleg met de directeur en de leerkrachten. Het protocol m.b.t. toelating, weigering, time-out, schorsing en verwijdering is opgenomen in de schoolgids.