Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie van belang. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Het orgaan op school met die doelstelling voor ogen is de medezeggenschapsraad, die het overleg tussen de verschillende geledingen, de directie en het bevoegd gezag regelt. De taken en bevoegdheden van de raad zijn bepaald in de Wet op de Medezeggenschapsraad en nauwkeurig omschreven in het Schoolraadreglement.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit de volgende ouders:
-mevr. A. Verhage;
-mevr. N. van der Smissen.
Namens het personeel hebben zitting in de schoolraad:
-mevr. C. Smedema;
-mevr. B. D'hauwer.

Daarnaast is er op bestuursniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onderwijsgroep Elevantio. Van de werkzaamheden wordt u regelmatig op de hoogte gesteld door middel van de nieuwsbrief.

Klik hier voor het laatste jaarverslag.